21 פברואר 2019,יום חמישי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

תנאי השימוש בפורטל

Share

כללי

תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה ע"י משתמשים בפורטל.
התקנון רשום בלשון זכר מעמי נוחות בלבד.
יש לקרוא תקנון זה בעיון לפני השימוש בפורטל.
הפרסום והשימוש בפורטל נהריה-לינק מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם השימוש במערכת, בלא יוצא מהכלל.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

פורטל נהריה-לינק יוכל לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים בפורטל, לרבות שינויי תכנים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

פורטל נהריה-לינק  אינו אחראי לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתרים. פורטל נהריה-לינק אינו אחראי לתכנים, לתמונות המועלים על ידי הגולשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול בפורטל נהריה-לינק .
במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש בפורטל נהריה-לינק בכלל, פורטל נהריה-לינק אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

הרשמה לאתר
עם ההרשמה לאתר, תתבקש לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה .
הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר.


גילאי השימוש
השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.
ככל שאתה מתחת לגיל 18, אנא בקש מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתר. כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה.
האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאתה משתמש באתר אתם פוטרים את פורטל נהריה-לינק מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. אתה מצהיר ומתחייב (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפה או תשתתף בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי פורטל נהריה-לינק אם תעשה כך.

העלאת תוכן לאתר
כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר (להלן -  "תכני גולשים)", הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש, יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים.
יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכני הגולש שהעלית לאתר, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, אלא אם כן סוכם אחרת בהסכם נפרד בכתב עמך, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

יחסי עובד מעביד
בהרשמתך לפורטל ובהסכמתך לתקנון זה, אין שום הסכמה על יחסי עובד מעביד ו/או יחסים המגדיגים גמול כלשהו מצד מדיהזון כלפייך. השימוש באתר נעשה מרצונך החופשי, ואין באפשרותך לדרוש גמול כלשהו ממפעיליו.

שימוש בתוכן שהועלה
פורטל נהריה-לינק רשאי לעשות כל שימוש בתכני הגולשים כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
פורטל נהריה-לינק רשאי להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.
לתשומת ליבך, הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשים) והגישה אליהם יהיו אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.
פורטל נהריה-לינק רשאי לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
פורטל נהריה-לינק רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר.
החליט פורטל נהריה-לינק לעשות שימוש בתוכן הגולשים ו/או לפרסם אותו באופן כלשהו, הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה ו/או לקצרו ו/או לשלבו עם כל חומר אחר.
כמו כן פורטל נהריה-לינק רשאי לעשות בתכני הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.
סעיף זה עומד בכפוף לסעיף יחסי עובד מעביד.

הצהרות והתחייבויות הגולשים
כשהינך מעלה תכנים לאתר, אתה מצהיר ומתחייב כי כל התכנים יהיו בהתאם להוראות התקנון והדין. עליך להימנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות ההפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן:
לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לפורטל נהריה-לינק ;
לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (לרבות בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה;
לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;
לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
לא להעלות תכנים פורנוגרפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";
לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם;
לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;
לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או למי מטעם פורטל נהריה-לינק ;
לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולרי;
לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה;
לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות  הידועות כסוס-טרויאני, תולעים     (Worms) ואנדלים, (Vandals) יישומים מזיקיםMalicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה).

הסרת תכנים
פורטל נהריה-לינק רשאי להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש מסוים או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאתה עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.
בנוסף, פורטל נהריה-לינק יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פורטל נהריה-לינק ומפעילה חברת מדיהזון בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

פרסום
פורטל נהריה-לינק כולל מידע מסחרי ופרסומי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.  מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.
פרסומים רבים בפורטל נהריה-לינק ניתנים ללא תמורה כספית.
לפורטל נהריה-לינק שמורה הזכות לשנות את אופי מתן הפרסומים, לרבות התניית המשך הפרסומים בתמורה כספית.
פורטל נהריה-לינק רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.  כמו כן, לפורטל נהריה-לינק קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.  שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי הפורטל "נהריה-לינק " בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
לפורטל נהריה-לינק שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים, לקבל או לדחות בקשות לפרסומי תכנים (לרבות יצירות, מאמרים או כל פרסום אחר) או להסיר פרסומים קיימים, זאת עפ"י שיקולי המערכת וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
פורטל נהריה-לינק רשאי לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

תמיכה
פורטל נהריה-לינק אינו מתחייב לגבי זמינות כלשהי של צוות הפורטל לתמיכה טכנית עבור בעלי האתרים.
במקרים בהם יתבקש צוות פורטל נהריה-לינק לבצע שינויים בפרסומים קיימים עפ"י בקשת המפרסם, רשאי  פורטל נהריה-לינק עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לגבות תשלום עבור ביצוע השינויים.
כמו כן פורטל נהריה-לינק אינו מתחייב לפרק זמן ביצוע השינויים מעת קבלת הבקשה.

הגבלת אחריות
פורטל נהריה-לינק לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין  עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל נהריה-לינק ו/או לכל שירות אשר ניתן בפורטל נהריה-לינק .  למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י פורטל נהריה-לינק תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') ופורטל נהריה-לינק אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.  פורטל נהריה-לינק אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
פרסום מידע  מסחרי או פרסומות במתחם פורטל נהריה-לינק אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.  השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של  המשתמש.  אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים בפורטל נהריה-לינק . ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
מערכת פורטל נהריה-לינק אינה אחראית על העסקאות שיתבצעו בין המפרסמים באתר והעסקים לבין הקונים ורוכשי השירותים.  כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורטל נהריה-לינק יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.  מנהלי הפורטל אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בפורטל נהריה-לינק או ירכשו באמצעותן.
פורטל נהריה-לינק אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורטל נהריה-לינק , לרבות ע"י צדדים שלישיים.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ופורטל נהריה-לינק אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. 
פורטל נהריה-לינק אינו אחראית לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים בפורטל נהריה-לינק והוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.
פורטל נהריה-לינק אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות  קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום בפורטל נהריה-לינק .  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר אישי הינו של בעל/י האתר בלבד.
פורטל נהריה-לינק אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פורטל נהריה-לינק בגין טיב המידע,  השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל נהריה-לינק , יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פורטל נהריה-לינק ו/או כנגד מי מטעמו.  השימוש בשירותי פורטל נהריה-לינק ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל נהריה-לינק נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
כל מקרה פורטל נהריה-לינק אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל נהריה-לינק ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות פורטל נהריה-לינק , אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן פורטל נהריה-לינק אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע בפורטל נהריה-לינק .
פורטל נהריה-לינק אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי פורטל נהריה-לינק או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל נהריה-לינק מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
בשום נסיבות לא תחול על פורטל נהריה-לינק ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לפורטל נהריה-לינק או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי ופרסומות
פורטל נהריה-לינק אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר.

הצהרות והתחייבויות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל נהריה-לינק כדלקמן: 
כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של פורטל נהריה-לינק לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לפצות את פורטל נהריה-לינק בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
(א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
(ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

יצירת קשר
יצירת קשר עם מערכת פורטל נהריה-לינק 
בכל שאלה או בקשה או אי הבנה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות ל - פורטל נהריה-לינק בעמוד יצירת קשר.

סמכות שיפוט והדין החל
מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה הינו בבית המשפט עכו .


תנאי התקשרות עם המפרסם בפורטל נהריה-לינק (כמצורף ב- טופס הזמנת שירותי פרסום ב"נהריה-לינק ")

הסכם תנאי הפרסום:

1. כללי:

1.1 הפרסום באתרwww.karmieli.co.il  אינו מקנה למפרסם כל קניין או זכות באתר. כל הזכויות והבעלות באתר הינן ונשארות בידי מדיהזון בע"מ (להלן: "מדיהזון").

1.2 מדיהזון שומרת לעצמה הזכות לסרב לפרסום או חלק ממנה מכל סיבה שהיא ואין עליה לנמק סירובה.

1.3 מדיהזון אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מדיהזון בקשר לכך.

1.4 מדיהזון רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה, והזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש למפרסם באתר.

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני:

2.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב ובגרפיקה באתר- www.karmieli.co.il  וכל חומר אחר הכלול בו שמורות למדיהזון ואין לעשות בו שימוש כלשהוא ללא רשותה בכתב ומראש בלבד. למעט זכויות היוצרים והקניין הרוחני בדפי התוכן של המפרסם שהינם בבעלות המפרסמים באתר או מי מהם- כל אחד על פי זכותו. (כגון לוגו, תמונות וכל חומר אחר שיובא מהמפרסם)

3. אחריות המפרסם:

3.1 המפרסם ורק הוא אחראי כלפי הלקוחות לטיב המוצר ו\או השרות הנמכר, מכאן שמדיהזון לא תישא בכל אחריות \ נזק \ תביעה או דרישת פיצוי כזו או אחרת אם מהמפרסם ואם מהלקוח.

3.2 לצורך העניין ולמען יהי ברור מדיהזון  משמשת כמתווך בין הלקוח ובין מוכר השרות ו\או המוצר וכל תביעה \ דרישת פיצוי אם תופנה למדיהזון תועבר מייד לאחריותו וטיפולו של נותן השרות ו\או בעל המוצר.

3.3 באחריות המפרסם לעדכן את מדיהזון בכל שינוי רלוונטי בפרסום באתר.

3.4 על המפרסם לבדוק מעת לעת כי כל הפרטים המפורסמים בדף התוכן שלו באתר הינם נכונים וכי כל הקישורים גם הם נכונים ופעילים.

3.5 המפרסם מאשר כי כל התוכן המועבר על ידו לחברת מדיהזון לרבות תצלומים, תוכן, לוגו וכל חומר אחר הינו באחריות המפרסם בלבד, וכי אין כל מגבלה חוקית ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים בשימוש והעלאת חומרים אלו לאתר. המפרסם מתחייב לשפות את החברה מייד בכל תביעה חסרון כיס ו/או נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זו.

4. אחריות מדיהזון כלפי המפרסם:

4.1  מדיהזון הינה הסוברנית היחידה  לגבי אופיו ועיצובו של דף התוכן, עם זאת תעשה כל שביכולתה להתחשב במפרסם וברצונותיו.

4.2  מדיהזון תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהמידע בדף התוכן של המפרסם יהיה מדויק, עם זאת מדיהזון לא תהה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, מהשמטה או ממידע מטעה בדף התוכן של המפרסם.

4.3 מדיהזון רשאית להציב מודעות פרסומת של צד שלישי בדפי התוכן ובתנאי שלא תופרע רציפות דף התוכן של המפרסם. על הצבת מודעות פרסומת בדפי התוכן מדיהזון איננה נדרשת ליידע המפרסם.

5. מדיניות תשלום ותוקף הסכם:

5.1  הסכם הפרסום בין מדיהזון ובין המפרסם יכנס לתוקף לאחר חתימה על הסכם זה.

5.2  המועד הקובע להתחלת החיוב בעבור הפרסום הינו מרגע עליית הפרסום לאתר ולא יאוחר מעשרה ימי עסקים מחתימה על הזמנה זו.

5.3  החיוב החודשי בעבור חבילות הפרסום השונות יתבצע בתאריך שתקבע מדיהזון ובחיוב לחודש פרסום מראש.

5.4  הוראת ביטול בעבור חבילות הפרסום החודשי (למעט חבילות עם תקופת התחייבות) תתבצע בכתב ובהודעה מראש של 30 ימים. המפרסם מאשר כי כל עוד לא התקבלה הוראת ביטול בכתב חשבונו יחויב חודש בחודשו.

5.5  אי עמידה בתנאי התשלום כלפי מדיהזון תגרור הפסקת התקשרות מיידית קרי הורדת דף התוכן של המפרסם מהאתר וזאת ללא כל החזר של חלק יחסי זה או אחר עבור פרסום שכבר שולם.

5.6  אם תחליט מדיהזון מצידה לסיים ההתקשרות עם המפרסם, יוחזר למפרסם חלקו היחסי במלואו.

5.7  הסכום שיקבע להתקשרות מבוסס על המחירון המצורף המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

פורטל נהריה-לינק 

www.nahariya-link.co.il

חברת מדיהזון בע"מ

randomness